Radio stations played song "Chante - - Odvedi me(HRF 2006)"

RADIO GORSKI KOTAR - www.rgk.hr
RADIO GORSKI KOTAR - www.rgk.hr
RADIO GORSKI KOTAR - www.rgk.hr
RADIO GORSKI KOTAR - www.rgk.hr