Radio stations played song "Maja Sikorowska - Koledzy Taty"

Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm
Polski.FM - Chicago - Kraina Lagodnosci - polski.fm