Found songs by title "bhutanese ra"

Fiddler's Green - Ra Ra Ra Venezuela
Ra Ra Riot - Water
Feuererschwanz - Ra Ra Rattenschwanz
Sierra - Ra
Buddhattitude - Amon Ra
SoLaRiS - Amun - Ra
Sun Ra -­ Enlightenment
Sun Ra -­ Quest
Sun Ra -­ Saturn
Dar Ra - Lights